กำหนดการกิจกรรม

 

กำหนดการกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2554

 

วัน-เวลา กิจกรรม
วันที่ 12 พฤษภาคม 54
8.00-8.30 ลงทะเบียน
8.30-9.15 กิจกรรมสันทนาการเพื่อทำความรู้จักเพื่อนและทีมงาน
8.30-9.15 สื่อมวลชนลงทะเบียน
9.15-9.45 พิธีเปิดค่าย
9.45-12.00 กิจกรรม You Can Do It!
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 เรียนภาคทฤษฎี 1(Basic Engineering)
14.30-14.40 รับประทานอาหารว่าง
14.40-16.30 Mini Robot Workshop
16.30-17.30 แยกย้ายเข้าห้องพักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30-18.30 รับประทานอาหารเย็น
18.30-20.30 สันทนาการ
20.30 สรุปกิจกรรมประจำวัน นัดหมาย พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 13 พฤษภาคม 54  
6.00-6.30 ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
6.30-7.30 นั่งรถรางชมรอบมหาวิทยาลัยฯ
7.30-8.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
8.00-9.00 รับประทานอาหารเช้า
9.00-10.30 เรียนภาคทฤษฎี 2 (Basic Robot)
10.30-10.45 รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 เรียนภาคทฤษฎี 3 (Preliminary Design)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 Robot Design 1
15.30-15.45 รับประทานอาหารว่าง
15.45-17.30 Robot Design 2
17.30-18.30 รับประทานอาหารเย็น
18.30-20.30 กลุ่มสัมพันธ์+Team Building
20.30 สรุปกิจกรรมประจำวัน นัดหมาย พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 14 พฤษภาคม 54  
6.00-6.30 ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
6.30-7.00 ออกกำลังกายยามเช้า
7.00-8.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
8.00-9.00 รับประทานอาหารเช้า
9.00-10.30 เดินทางไปชมโรงงาน SeaGate เทพารักษ์ (อาหารว่างบนรถ)
10.30-12.00 ชมโรงงาน SeaGate เทพารักษ์
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 Rescue Robot Workshop
15.30-15.45 รับประทานอาหารว่าง
15.45-18.00 Rescue Robot Workshop
18.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00-20.30 Rescue Robot Workshop
20.30-21.00 สรุปกิจกรรมประจำวัน นัดหมาย
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 15 พฤษภาคม 54  
6.00-7.00 ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
7.00-8.00 รับประทานอาหารเช้า
9.00-10.30 Rescue Robot Workshop
10.30-10.45 รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 Rescue Robot Workshop
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 Rescue Robot Contest
16.30-17.00 กรรมการรวมคะแนน
17.00-17.30 ประกาศรายชื่อ มอบรางวัล พิธีปิด
17.30 จบกิจกรรม เดินทางกลับ

หมายเหตุ

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณปณชัย ไตรศรี

- มือถือ 083-081-9961

- โทรศัพท์ 0-2668-1724

- โทรสาร 0-22414062

*มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามความเหมาะสม


Comments are closed.